CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok

CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne in zahtevne teme kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše.

Program so razvili v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja (ICAP, New Jersey, ZDA). V Sloveniji  ga uspešno izvajamo od leta 1998. ISA institut je koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji. Dosedanje izkušnje in odzivi, tako otrok, staršev in strokovne javnosti, so zelo dobri. Že vrsto let v sodelovanju s šolami, vrtci in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kjer izvajajo CAP program, zasledujemo cilj, da bi s primarno-preventivnimi informacijami in veščinami okrepili čim več otrok in s tem prispevali pomemben delež k preventivi nasilja, zlorabe otrok.

ZAKAJ CAP PROGRAM?

 • Ker predstavlja enostaven in učinkovit način, kako z mlajšimi otroki v vrtcu in v osnovni šoli spregovoriti o zahtevni temi nasilja, spolne zlorabe otrok,
 • ker kot ciljni skupini poleg otrok nagovori tudi zaposlene v vrtcu in v osnovni šoli in starše otrok kot pomembne osebe v otrokovi socialni mreži,
 • ker izhaja iz moči, ki jih imajo otroci in odrasli ter se osredotoča na krepitev varovalnih dejavnikov otrok: močna socialna mreža vrstnikov in odraslih, prave informacije in znanje, socialno-čustvene kompetence in samozavestno vedenje otrok, konkretna podpora in pomoč, ko jo otrok potrebuje.

NAMENJEN JE:

 • predšolskim otrokom (starim od 3,5 do 6 let),
 • učencem 3. in 4. razreda osnovne šole,
 • njihovim staršem in
 • zaposlenim v vrtcu in osnovni šoli.

ODRASLIM PREDSTAVIMO:

 • CAP program in njegova izhodišča,
 • osnovne informacije o nasilju in zlorabi otrok,
 • možne posledice nasilja, zlorabe,
 • priporočila za pogovor z otrokom o nasilju, zlorabi,
 • ustrezen odziv na razkritje nasilja, zlorabe,
 • delavnice za otroke.

Na začetku programa se izvede predstavitev za zaposlene v vrtcu oz. osnovni šoli. Vabljeni so vsi zaposleni. Sledi  predstavitev za starše. Predstavitvi trajata okvirno dve pedagoški uri.

OTROCI SE SEZNANIJO IN UČIJO:

 • o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni,
 • kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja, zlorabe in
 • kako se nanje samozavestno odzvati,
 • kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov,
 • kako povedati o izkušnji z nasiljem ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi.

NA DELAVNICAH ZA OTROKE:

 • Skupaj z otroki obravnavamo tri vrste situacij, ko so otroci lahko žrtve nasilja ali zlorabe. Najprej obravnavamo nasilje nad vrstniki, nadaljujemo z nasiljem oziroma rizikom ugrabitve s strani neznanega storilca in končamo s primerom, ko je otrok lahko žrtev spolne zlorabe s strani odraslega, ki ga pozna.
 • Teme obravnavamo s pomočjo fotografij, lutk, preko igre vlog in skupinske diskusije. Spodbujamo aktivno sodelovanje otrok.
 • Delavnico zaključimo z igro vlog, v kateri kot zaupna odrasla oseba nastopi vzgojiteljica/vzgojitelj v skupini v vrtcu oziroma učiteljica/učitelj v razredu v šoli.
 • Po delavnici v skupini z otroki sledi še čas za individualne pogovore z izvajalkami CAP delavnic, ko imajo otroci možnost ponoviti na delavnici predstavljena sporočila in izmenjati svoje izkušnje, zastaviti dodatna vprašanja ali tudi podeliti svojo stisko zaradi izkušenj nasilja in dobiti pomoč.
 • Delavnice za otroke potekajo v obstoječih skupinah v vrtcu oziroma razredih v osnovni šoli. Za njihovo izvedbo namenimo v vrtcu tri dni po eno uro (v treh zaporednih tednih), v osnovni šoli pa izvedemo delavnico v obsegu dveh pedagoških ur. Delavnice v vrtcu izvaja tim dveh izvajalcev in v šoli tim treh izvajalcev.
 • Idealno je, če so otroci s CAP sporočili in veščinami seznanjeni najprej v vrtcu in čez nekaj let še v osnovni šoli.
Otroci radi sodelujejo na CAP delavnicah. Aktivno prispevajo s svojimi idejami. Podelijo tudi svoje izkušnje. Resne teme obravnavamo preko igre, na pozitiven in sproščen način.

GRADIVO

Moja pobarvanka o varnosti

Kako se lahko o neprijetnih stvareh pogovarjamo na varen, pozitiven način

IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM CAP PROGRAMA V VRTCIH IN ŠOLAH

V VVZ Kekec Grosuplje smo se za usposabljanje preko ISA Inštituta odločili v šolskem letu 2014/2015 in tako smo se za delo po programu CAP za vrtce usposobile štiri strokovne delavke. V preteklih šolskih letih smo v enotah izvedle predstavitve za starše v okviru Šole za starše in delavnice za otroke stare 4 – 6 let ter predstavitev v Tednu vseživljenjskega učenja za vse generacije. V šolskem letu 2015/16 smo načrtovale izvedbo sklopa treh delavnic kar v šestih oddelkih 5 – 6 letnih otrok v petih enotah vrtca, letos pa smo izvedle delavnice v 13 oddelkih 5 – 6 letnih otrok našega vrtca.

Delavnice so bile vsa leta tako s strani otrok, staršev kot tudi zaposlenih zelo pozitivno sprejete, otroci so se vanje aktivno vključevali, pridobili so veliko novih znanj in veščin, ki jih bodo lahko uporabili v življenjskih situacijah.

Izjave vzgojiteljic

“Na konkreten in praktičen način prikazane vsebine vsem otrokom.”

“Koncentracija in pozornost otrok v trajanju delavnice ne popusti zaradi raznolikosti izvajanih vsebin.”

“Čeprav se o socialnih veščinah v odnosih veliko pogovarjamo, so v tem usposabljanju še pridobili.”

“Otroci so radi sodelovali, vsebino so si zapomnili, velikokrat si ogledujejo fotografije – slikice, ki sta jih pustili.”

“Zapomnili so si, da je potrebno zaploskati, ko je konec pretvarjanja, velikokrat zasledim pogovor o temu.”

“Prvo konkretno izkušnjo s CAP delavnicami sem dobila kot mama. Bila sem presenečena nad odzivom otroka in sem prepričana, da so delavnice pomoč in iztočnica staršem pri pogovoru o tej tematiki. Zato sem se določila, da delavnice izvedemo tudi v moji skupini (5 – 6 let starih otrok). Tudi izkušnja v skupini je potrdila, da delavnice zelo pritegnejo otroke. Z igro vlog in igro z lutkami so otroci animirani in motivirani. Ker se ključne informacije, kako ravnati v določeni situaciji tokrat ponovijo že v sami delavnici, se otrokom hitro usidrajo v spomin. Z delavnicami otroci dobijo pomembno popotnico za naprej v življenju.”

Glede na vse izkušnje in odzive otrok, strokovnih delavk in staršev smo se skupaj z vodstvom odločili, da s programom nadaljujemo tudi v bodoče. Načrtujemo, da bi v prihajajočem šolskem letu prav takko obiskale vse oddelke, v katere so vključeni otroci stari 5 – 6 let. Hkrati pa bi obstoječi program še nadgradile in obogatile z dodatnimi delavnicami in primeri dejavnosti, ki bi bile v pomoč strokovnim delavkam v oddelkih med in tudi po končanih delavnicah.

Ana Vrhovec, Rebeka Prelesnik, Klavdija Kresnik in Špela Podgoršek Pirc

Izvajalke CAP programa v VVZ Kekec Grosuplje 

V preteklem šolskem letu smo izvedli 4 sklope delavnic v predšolskih skupinah (starost 5-6). Delavnice smo predstavili staršem na uvodnih roditeljskih sestankih in so idejo močno podprli. Strokovne delavke so se z delavnicami seznanile na vzgojiteljskem zboru.

Delavnice so bile v skupinah zelo zelo dobro sprejete, tako s strani otrok, kot tudi vzgojiteljic. Otroci  zelo hitro osvajajo termine (varni, močni, svobodni) in so sodelovalni.

Glede na to, da smo največji vrtec v Sloveniji, s povprečno 24-imi predšolskimi skupinami letno, bi si želeli v nekaj letih izobraziti toliko kadra, da bi lahko v šolskem letu delavnice izvedli v vseh skupinah. Tako smo lansko leto spodbudili k izobraževanju še dva para izvajalk, posledično bomo v prihajajočem šol.letu lahko zajeli že večje število skupin.

Na kratko: Poučne in hkrati zabavne delavnice!

Anja Stipanovič

Kranjski vrtci

Naše izkušnje pri izvajanju CAP programa za učence 3. razreda so zelo pozitivne, saj ga izvajamo že vrsto let. Starši spremljajo predstavitev delavnic z velikim zanimanjem, z otroki se o tem pogovarjajo. Večkrat so izrazili željo po obnavljanju in poglabljanju znanja o preprečevanju nasilja med vrstniki. Učenci so na delavnicah aktivni, radi sodelujejo. Pri razgovorih ob različnih situacijah ugotavljamo, da znajo pridobljeno znanje priklicati in ga uporabiti. S tega zornega kota vidimo v ostalih programih nadgradnjo preventivnega delovanja.

Vanja Lukežič

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

Naše izkušnje s CAP programom so izjemno dobre. To pove že dejstvo, da se je program na šoli »prijel«. Delavnice programa »Brez nasilja nad vrstniki« in CAP programa za preventivo nasilja in zlorabe otrok neprekinjeno izvajamo v 2., 3., 5. in 8. razredu že od leta 2011.

Da bi zagotovil kontinuiteto, na šoli delujeta dve ekipi za izvajanje delavnic.

Rezultati so težje merljivi, so pa opazni. Pogovori ob nasilnih dejanjih so se skrajšali, potrebnih je manj besed, vse več učencev vnaprej ve, kakšne bodo posledice in vse več se jih tudi odloči, da o neprimernem vedenju hitreje poročajo in to z občutkom, da delajo prav.

Če uspemo nasilje dovolj zgodaj prepoznati in ustaviti, ga preprečiti, ali celo zmanjševati, omejevati priložnosti zanj, lahko mnogim otrokom pomagamo mnogo bolj, kot se sploh lahko zavedamo.

Marica Dobnik Žerjav in Andreja Bobnar

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

ZA DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU

nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.

T: 059 016 138

E: