Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse

Splošni cilj projekta: Izboljšane storitve na področju duševnega zdravja

V projektu smo razvili in izvedli celosten program usposabljanja mentorjev supervizirane prakse. Sestavljen je iz treh modulov, vsak modul je usmerjen v določen vidik mentoriranja. V modulu 1 se mentorji usposobijo za prepoznavanje in razvijanje specifičnih strokovnih kompetenc pri psihologih začetnikih in za ocenjevanje, ali je psiholog začetnik pripravljen za vstop v samostojno izvajanje psihološke dejavnosti. V modulu 2, v katerem je Norveško psihološko združenje v Slovenijo preneslo dolgoletne izkušnje s supervizijo mentorjev, so mentorji spoznali metode in razvili veščine supervizije, naučili so se vzpostaviti ustrezen mentorski odnos in podpreti profesionalno rast mentoriranca. V modulu 3 smo mentorje poglobljeno seznanili z različnimi temami na področju duševnega zdravja. Spoznali so načine prepoznavanja, preventivnega delovanja na področju duševnega zdravja in krepitve duševnega zdravja. Pri tem je bila pozornost usmerjena na vidike ohranjanja duševnega zdravja pri mentorjih samih in njihovih mentorirancih. Mentorji so se naučili podpirati osebno rast, skrb za duševno zdravje in etično strokovno delovanje mentorirancev. Društvo psihologov Slovenije bo nadaljevalo z rednim izvajanjem programa usposabljanja mentorjev po zaključku projekta.

Cilj projekta je bil usposobiti 25 mentorjev. Med usposabljanjem je vsak mentor delal s tremi mentoriranci: študentom psihologije na študijski praksi v modulu 1 in dvema psihologoma začetnikoma v modulu 2 in 3. Mentorji bodo z mentorsko vlogo nadaljevali tudi po zaključku projekta.

Uvedli smo sistem supervizirane prakse psihologov in preizkusili model izvajanja le-te »na daljavo«, kjer se mentor in mentoriranec redno srečujeta in analizirata ter reflektirata mentorirančeve izkušnje. Z izvajanjem supervizirane prakse bomo nadaljevali po zaključku projekta, tako da bodo slednjič vanjo vključeni vsi psihologi.

Mentorji so se med projektom vključili v redno supervizijo, kjer so analizirali in reflektirali pridobljene mentorske izkušnje. Usposobili smo 6 supervizorjev, ki bodo po zaključku projekta trajno skrbeli za supervizijo že usposobljenih mentorjev in tudi tistih, ki se bodo v program usposabljanja mentorjev vključevali kasneje.

Na osnovi izkušenj iz projekta smo izdelali smernice za izvajanje supervizirane prakse v Sloveniji, usposabljanje mentorjev in supervizijo mentoriranja. Smernice ne bodo uporabne le v Sloveniji, temveč so to prve smernice take vrste v Evropi.

Usposobljenost mentorjev bo vodila k boljši izvedbi supervizirane prakse in posledično boljši usposobljenosti psihologov začetnikov. Ob hkrati uvedenem sistemu supervizije se bo dvignila kakovost psiholoških storitev, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo tako na psihologe same kot tudi na uporabnike psiholoških storitev in širše na stanje v družbi na področju duševnega zdravja, saj bodo učinkovitejše psihološke storitve vplivale na dvig kakovosti življenja uporabnikov, ob hitrejšem odkrivanju in preprečevanju težav na področju duševnega zdravja se bo tudi zmanjšalo število oseb s temi težavami.

 

Projektno partnerstvo

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (vodja projekta: prof. dr. Anja Podlesek)
Partner 1: Društvo psihologov Slovenije (odgovorna oseba: prof. dr. Vlasta Zabukovec)
Partner 2: Norveško psihološko združenje – Norsk Psykologforening (odgovorna oseba: Per A. Straumsheim)
Partner 3: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (odgovorna oseba: doc. dr. Vita Poštuvan)
Partner 4: Inštitut za psihološko svetovalne razvojne projekte – ISA institut (odgovorna oseba: mag. Mateja Štirn)